UTBILDNING
Endags utbildning i att planera, genomföra och följa upp internrevision.

En certifierad organisation skall med regelbundna intervall genomföra interna revisioner av sin verksamhet för att säkerställa att ledningssystemet i sin helhet är tillämpat i praktiken.

Frågor att besvara kan t.ex. vara:
Hur har vi i vårt ledningssystem sagt att vi ska göra och uppfyller det certifieringskraven (revision av rutiner och instruktioner)?
Gör vi så (revision av praktiska aktiviteter och redovisande dokument)?

De avvikelser som hittas vid en internrevision ger underlag till förbättringar av verksamheten och ledningssystemet.
Utbildning i Internrevision
Det ställs krav på att organisationer regelbundet uppdaterar sin kompetens inom miljöområdet. Standarden ISO 14001 uttrycker det som att:
"organisationen skall säkerställa att det finns lämplig teoretisk och praktisk kompetens samt skall kunna redovisa bevis på denna kompetens".

A.g.R har utformat en utbildning i tre steg kring miljöfrågor (varje steg omfattar ca. två timmar):

Steg 1) Grundläggande miljökunskap (historik, utveckling, EU och svenska miljömål)
Steg 2) Fördjupning kring svenska miljömål och utveckling
Steg 3) Lagstiftning och ledningssystem (hänsynsregler, egenkontroll, "gröna tråden": lagstiftning - miljöaspekter - mål - handlingsplaner)

För mer information om våra utbildningar kontakta oss på 08-21 33 40.
Miljötbildning
OM-A.g.R
CERTIFIERING
HÅLLBARHETSBEDÖMNINGAR
OPARTISKHET
ACKREDITERING
UTBILDNING
ANSÖKAN
KONTAKT
Copyright 2013 A.g:R Certification | All Rights Reserved